Junoma s.r.o.

Účtovníctvo

Spracovanie účtovníctva pre malých živnostníkov

Jednoduché účtovníctvo, vrátane všetkých pomocných kníh, knihy vydaných a prijatých faktúry, knihy záväzkov ostatných, knihy bankových pohybov, pokladničnej knihy

Spracovanie účtovníctva pre obchodné spoločnosti

Podvojné účtovníctvo, vrátane operatívnej evidencie – knihy pohľadávok, záväzkov, knihy bankových pohybov, knihy výpisov, pokladničnej knihy, skladového hospodárstva, evidencie dlhodobého majetku, vrátane odpisovania

Ponuka

 • spracovanie kompletnej účtovnej agendy podľa požiadaviek klienta:
  a) formou preberania účtovnej dokumentácie od klienta a spracovanie všetkých účtovných operácií vo vlastnom software (Pohoda), tlač akýchkoľvek výstupov podľa požiadaviek klienta – denník, hlavná účtovná kniha, kniha došlých a odoslaných faktúr, pokladnice, sklady, majetok, mzdy a rôzne iné prehľady hospodárenia účtovnej jednotky.
  b) formou spracovávania účtovnej dokumentácie priamo u klienta podľa jeho požiadaviek.
 • spracovanie iba určitých vybraných častí účtovníctva podľa požiadaviek klienta,
 • poskytovanie účtovného poradenstva pre špecifické účtovné prípady,
 • vypracovávanie povinných účtovných vnútorných smerníc v zmysle Zákona o účtovníctve.
 • účtovná podpora a realizácia pri prechode účtovnej jednotky z jednoduchého na podvojné účtovníctvo.
 • účtovníctvo spracovávam za oblasť podnikateľského jednoduchého aj podvojného účtovníctva, za oblasť rozpočtových, príspevkových , neziskových organizácií, občianskych združení, malých obcí a ostatných právnych združení nezriadených za účelom podnikania.

Ekonomika

 • vypracovávanie ekonomických prehľadov, výkazov podľa potrieb klienta: prehľady nákladov a výnosov za určité obdobie v rôznej štruktúre, prehľady pohybu majetku a záväzkov.

Informatika

 • vypracovávanie účtovných nastavení pre rôzne účtovné softvéry, ktorý si obstaráva klient,
 • poskytovanie účtovného poradenstva pri spúšťaní, testovaní a zavádzaní do činnosti nových softvérov klienta,
 • vypracovávanie účtovných postupov pri legislatívnych zmenách a ich zapracovaní do nových softvérov,
 • poradenská služba pri používaní účtovného softvéru.