Junoma s.r.o.

Ponuka

Poskytujeme služby z oblasti účtovníctva, ekonomiky, informatiky a vzdelávania. Naše vzájomné obchodné vzťahy sú upravené vo vzájomnej zmluve o poskytovaní ekonomických služieb a spolupráci. 

Účtovníctvo

 • spracovanie kompletnej účtovnej agendy podľa požiadaviek klienta:
  a) formou preberania účtovnej dokumentácie od klienta a spracovanie všetkých účtovných operácií vo vlastnom software (Pohoda), tlač akýchkoľvek výstupov podľa požiadaviek klienta – denník, hlavná účtovná kniha, kniha došlých a odoslaných faktúr, pokladnice, sklady, majetok, mzdy a rôzne iné prehľady hospodárenia účtovnej jednotky.
  b) formou spracovávania účtovnej dokumentácie priamo u klienta podľa jeho požiadaviek.
 • spracovanie iba určitých vybraných častí účtovníctva podľa požiadaviek klienta,
 • poskytovanie účtovného poradenstva pre špecifické účtovné prípady,
 • vypracovávanie povinných účtovných vnútorných smerníc v zmysle Zákona o účtovníctve.
 • účtovná podpora a realizácia pri prechode účtovnej jednotky z jednoduchého na podvojné účtovníctvo.
 • účtovníctvo spracovávam za oblasť podnikateľského jednoduchého aj podvojného účtovníctva, za oblasť rozpočtových, príspevkových , neziskových organizácií, občianskych združení, malých obcí a ostatných právnych združení nezriadených za účelom podnikania.

Ekonomika

 • vypracovávanie ekonomických prehľadov, výkazov podľa potrieb klienta: prehľady nákladov a výnosov za určité obdobie v rôznej štruktúre, prehľady pohybu majetku a záväzkov.

Informatika

 • vypracovávanie účtovných nastavení pre rôzne účtovné softvéry, ktorý si obstaráva klient,
 • poskytovanie účtovného poradenstva pri spúšťaní, testovaní a zavádzaní do činnosti nových softvérov klienta,
 • vypracovávanie účtovných postupov pri legislatívnych zmenách a ich zapracovaní do nových softvérov,
 • poradenská služba pri používaní účtovného softvéru.

Vzdelávanie

 • kurzy slovenčiny pre zahraničných občanov vo všeobecnosti,
 • kurzy slovenčiny so špecializáciou na taliansku klientelu – učiteľka hovorí po taliansky
 • kurzy podvojného účtovníctva pre začiatočníkov v rozsahu 60 hodín,
 • kurzy jednoduchého účtovníctva v rozsahu 40 hodín,
 • individuálna výučba podvojného účtovníctva podľa požiadaviek a potrieb klienta, (základy podvojného účtovníctva, špecifické účtovné operácie, jednoduché účtovníctvo),
 • individuálna výučba bankového účtovníctva v plnom rozsahu, resp. iba vybrané oblasti,
 • príprava študentov na maturitné skúšky z účtovníctva,
 • doučovanie ostatných študentov z predmetu účtovníctva,
 • vyučovanie môžem realizovať podľa požiadaviek klienta, v mojom sídle, resp. u klienta.

Ceny

Sú stanovené podľa rozsahu vykonávaných prác a po dohode s klientom vo Vzájomnej zmluve o poskytovaní ekonomických služieb. Podľa zmluvných podmienok vykonané služby sú fakturované.